Taken gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. In Zoetermeer bestaat de gemeenteraad uit 39 raadsleden die zijn gekozen voor een periode van vier jaar. Deze mensen wonen allemaal in Zoetermeer en behoren tot een van de 13 fracties (politieke partijen) waaruit de raad is samengesteld.

Taken van de gemeenteraad

De belangrijkste taak van de gemeenteraad is het vertegenwoordigen van de inwoners bij het besturen van de stad (vertegenwoordigende rol). De raadsleden hebben hiervoor contact met inwoners, ondernemers en organisaties. Ze verzamelen ideeën, discussiëren daarover en nemen besluiten. Bijvoorbeeld over goede scholen, (jeugd)zorg, wonen, sporten, cultuur, veiligheid, de leefomgeving, ruimte voor ondernemerschap en nog veel meer. De raad bepaalt op hoofdlijnen wat er in een gemeente nodig is (kaderstellende rol). Vervolgens voert het college van burgemeester en wethouders -het dagelijks bestuur van de stad- dit beleid uit. De gemeenteraad ziet er op toe dat het college het afgesproken beleid goed uitvoert (controlerende rol).

Dualisme

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders hebben duidelijk gescheiden rollen. Zij besturen de gemeente Zoetermeer op afstand van elkaar. Dit zogeheten dualisme is in 2002 ingevoerd met als doel burgers en bestuur dichter bij elkaar te brengen en zo de interesse van burgers voor de politiek te bevorderen.