Hoe hoort een politiek ambtsdrager zich te gedragen? Dit staat beschreven in de Gedragscode politieke ambtsdragers.

Deze gedragscode geldt voor raadsleden, inclusief raadscommissieleden, maar richt zich ook tot de bestuursorganen. Daar waar gesproken wordt over het raadslid, wordt ook het raadscommissielid bedoeld, tenzij uit de tekst anders blijkt.