Presidium

Het presidium is een door de raad ingesteld orgaan dat de commissie-, raadsvergaderingen en andere raadsbijeenkomsten procesmatig voorbereidt. Het presidium bestaat uit de plaatsvervangend voorzitter van de raad, die als voorzitter optreedt, de voorzitters van de raadscommissies en de voorzitter van de raad (de burgemeester). Het presidium wordt bijgestaan door de raadsgriffier. De belangrijkste taak van het presidium is het opstellen van voorlopige agenda’s van gemeenteraads- en commissievergaderingen. Ook stelt het presidium het vergaderjaaroverzicht op en legt dit voor aan de raad.

Het presidium vergadert elke week. De vaste vergaderdata worden in het jaarschema vastgelegd.