De auditcommissie voert (namens de raad) gesprekken met de accountant en brengt (financiële) adviezen uit aan de raad. Dit gaat over alle activiteiten die van belang zijn voor een goede beheersing van de gemeentefinanciën op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid.

Taken auditcommissie

 • Bereidt de aanwijzing van de accountant voor en doet een voordracht aan de raad.
 • Voert namens de raad periodiek overleg met de accountant.
 • Dient namens de raad als klankbord voor het functioneren van de Rekenkamer.
 • Doet een voordracht aan de raad bij de vervulling van een vacature in de Rekenkamer.
 • Voert afstemmingsoverleg over onderzoeken van de Rekenkamer en de onderzoeken van het college volgens artikel 213a van de Gemeentewet.
 • Voert overleg met het college en de ambtelijke organisatie over:
  1. de P&C-cyclus, de P&C-instrumenten, (bestuurlijke) tussenberichten en de jaarrekening;
  2. het gevoerde en te voeren financieel beleid en beheer.
 • Draagt bij aan het verbeteren van de positie van raadsleden door het verhogen van het kennisniveau van de raad over financiële kwesties.

Meer informatie over de auditcommissie is te vinden in de Verordening Auditcommissie gemeente Zoetermeer.