Om u op weg te helpen, vindt u hier een aantal spelregels voor het inspreken.

 • Om in te spreken, dient u zich uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur bij de Griffie aan te melden. Wij vragen u dit bij voorkeur te doen via het formulier Inspreken raads- en commissievergaderingen. U kunt zich ook aanmelden per mail via griffie@zoetermeer.nl onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. U kunt ook altijd bij de Griffie terecht voor meer informatie. Indien u niet in beeld wilt komen tijdens het inspreken, wijzen wij u op het alternatief om de raad een brief of e-mail toe te sturen via griffie@zoetermeer.nl. In principe neemt alleen het gemeentebestuur dan kennis van uw persoonsgegevens. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat uw gegevens toch worden gepubliceerd. De Griffie neemt dan vooraf contact met u op. In de middag op de dag van de vergadering ontvangt u een bericht van de Griffie over de spreektijd, informatie over hoe u kunt inspreken en het tijdstip.
 • Per vergadering is in totaal maximaal 30 minuten beschikbaar voor inspreken.
 • Als u inspreekt, krijgt u maximaal 5 minuten het woord. Echter, wanneer er meer dan 6 insprekers zijn, verdeelt de voorzitter de beschikbare 30 minuten evenredig over de insprekers.
 • Het is niet mogelijk een presentatie te geven als u inspreekt in de raadsvergadering. Dit kan wel als u inspreekt bij een commissievergadering.
 • Als inspreker kunt u over bijna alle onderwerpen het woord voeren. U kunt bijvoorbeeld op bepaalde belangen wijzen, wensen kenbaar maken of suggesties doen. Er is echter ook een aantal uitzonderingen op die regel. Zo staat in de gemeentewet dat u niet kunt inspreken over: Bent u niet helemaal zeker of uw onderwerp een uitzondering is? U kunt altijd bij de Griffie terecht als u hierover meer wilt weten.
  • een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan;
  • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • gedragingen waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
 • Wilt u informatie ter beschikking stellen van de raad? U kunt inspreekteksten en/of bijlagen mailen naar griffie@zoetermeer.nl. Deze worden dan na afloop van de vergadering bij de agenda/vergaderstukken geplaatst.
 • Als inspreker bent u te gast in de raadscommissie of gemeenteraad. Graag attenderen wij u erop dat er in de raad en commissies regels zijn hoe met elkaar om te gaan. Deze gedragsregels (regels van orde) gelden ook voor u. Dit betekent bijvoorbeeld dat u raadsleden of collegeleden niet bij hun voornaam mag aanspreken. Ook mag u niemand beledigen of onbetamelijke dingen zeggen en wordt er in principe 'via de voorzitter' gesproken. De gedragsregels zijn er om te voorkomen dat de persoonlijke relatie de inhoudelijke discussie gaat beïnvloeden en andersom. Dat is dus ook in uw belang. Als de voorzitter het nodig acht, kan hij of zij ingrijpen om de orde te handhaven.
 • Als u inspreekt, mag alleen de voorzitter van de vergadering u onderbreken (= interruptie).
 • Als u in een commissievergadering inspreekt, kan de voorzitter de commissieleden gelegenheid geven u vragen te stellen. In een raadsvergadering mogen geen vragen aan u worden gesteld na afloop van de inspraak.