9 november 2023 - Raden in Verzet gaat samenwerken met Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

De afgelopen periode heeft het Actiecomité Raden in Verzet de eerste stappen gezet om het comité te verbreden naar een landelijke bezetting uit gemeenteraden in het hele land. Hiertoe is een aantal online bijeenkomsten gehouden met raadsleden die zich inmiddels hebben aangemeld als ambassadeur van het comité.

Ook is samenwerking gezocht met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Deze vereniging wil een coördinerende rol spelen en zal onder meer helpen met het organiseren van bijeenkomsten en met de communicatie over de toekomstige inzet van het comité. De agenderende houding van Raden in Verzet, in combinatie met het platform dat geboden kan worden door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden om bijna alle raadsleden te bereiken, kan ertoe leiden dat beide elkaar op verschillende wijzen kunnen versterken. De samenwerking kan zo een toegevoegde waarde hebben.

We organiseren in januari op een zaterdag een fysieke bijeenkomst met ambassadeurs om met hen te bespreken welke inzet het comité de komende periode zal leveren. Ook de naam van het comité staat daar op de agenda. De focus blijft op het financieel ravijn voor de meerjarenbegroting van gemeenten, die dreigt te ontstaan door het kabinet gecreëerde gat van drie miljard euro. Op 8 december 2023 is een voorbereidende bijeenkomst gepland met de ambassadeurs bij de Nederlandse Vereniging van Raadsleden in Den Haag. We bespreken dan ook wie het nieuwe landelijke comité gaan vormen.

U kunt zich nog altijd als ambassadeur aanmelden via radeninverzet@gmail.com.

14 juni 2023 - Oproep bij ALV VNG: Verzet blijft noodzakelijk

Het actiecomité Raden in Verzet heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG aangegeven, dat het niet te billijken is dat de rijksoverheid de eigen departementen een bezuiniging oplegt van 1% terwijl de gemeenten maar liefst voor 8% worden aangeslagen. 'Dat is onbegrijpelijk, onredelijk en onhoudbaar' benadrukte Rob Duiven. Hij sprak op 14 juni namens het inmiddels landelijke actiecomité in bij de vergadering. Het VNG-bestuur werd daarbij opgeroepen zich hard te maken voor een maximale bezuiniging van 1% vanuit de rijksoverheid op de gemeenten voor 2026 en de jaren erna.

Inspreektekst Rob Duiven:

'Ik spreek hier namens het inmiddels landelijk actiecomité Raden in Verzet. En verzet is nog steeds noodzakelijk. Verzet tegen de halsstarrige houding van de rijksoverheid om gemeenten nog steeds niet als gelijkwaardige pijler van één overheid te beschouwen.
Hoe anders is te verklaren, dat de rijksoverheid de afzonderlijke ministeries een bezuiniging van slechts 1% oplegt en dat diezelfde rijksoverheid in de onderhandelingen met de VNG als uitgangspunt heeft om de gemeenten in Nederland met maar liefst 8% te korten.
Dat is onbegrijpelijk, onredelijk, onhoudbaar.
Het actiecomité roept de VNG op zich hard te maken voor, als dat echt noodzakelijk mocht blijken, een maximale bezuiniging van 1% vanuit de rijksoverheid op de gemeenten, zodat gelijke overheidsmonniken ook gelijke kappen gaan dragen.
Steun dus voor elk voorstel dat een solide, stabiele en duurzame financiële positie van gemeenten oplevert. Het actiecomité zal de VNG daarbij kritisch blijven steunen, maar zal zich tegelijkertijd ook blijven beraden op acties, mochten die onverhoopt noodzakelijk worden.
Want -tot slot- raadsleden voeren actie om hun gemeenten niet kapot te bezuinigen.'

Meer ambassadeurs welkom

Het actiecomité Raden in Verzet wil raadsleden niet alleen informeren over de financiële situatie van gemeenten, maar vooral ook samen met de ambassadeurs bespreken welke acties nodig zijn om een (financieel) ravijn te vermijden. Er sluiten nog steeds ambassadeurs aan om gezamenlijk toekomstige acties voor te bereiden. Dus meld je ook aan. Dat kan per mail aan radeninverzet@gmail.com met vermelding van je naam, gemeenteraad en functie die je daarin hebt. Zo zorgen wij er met elkaar voor dat er zo groot mogelijk draagvlak is in Nederland.

Actiecomité bij andere bijeenkomsten

De afgelopen weken was het actiecomité vertegenwoordigd bij de VNG-raadsledenbijeenkomst op 26 mei in Den Haag. Namens het actiecomité zijn de observaties en conclusies (zie onze laatste nieuwsbrief) voor het voetlicht gebracht. Er zijn verder geen nieuwe inzichten en gezichtspunten van de VNG gehoord. Op 2 juni was een vertegenwoordiger van Raden in Verzet aanwezig bij een bijeenkomst van H10-gemeenten in Wassenaar. Tijdens de Raadsacademie van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden op 10 juni in Amersfoort is een workshop verzorgd over de gemeentefinanciën. Lees ook: Financieel ravijn bedreigend voor aantrekkelijkheid raadslidmaatschap | Nederlandse Vereniging voor Raadsleden(externe link).

Stand van zaken april 2023

In februari 2023 hebben wij laten weten dat de VNG in gesprek was met de Rijksoverheid om tot een nieuw akkoord te komen voor de jeugdzorg. Inmiddels is dat akkoord gesloten.

Jeugdakkoord: nog steeds zorgen over financiële situatie gemeenten vanaf 2027

Op 17 april heeft de VNG een principeakkoord bereikt met het kabinet over het financieel kader bij de Hervormingsagenda Jeugd. Met dit akkoord komt er de komende jaren voldoende financiële ruimte om de agenda uit te voeren: Principeakkoord Kabinet Hervormingsagenda Jeugd (vng.nl)(externe link).

Ook het actiecomité is blij dat het Rijk de eerder afgegeven besparingen in 2024 en 2025 verzacht. Gemeenten kunnen nu verder met de Hervormingsagenda Jeugd. Zolang die niet goed van de grond komt, wordt het ook moeilijk om de besparingen en verbeteringen in de Jeugdzorg -die het Rijk en gemeenten voor zich zien- te kunnen realiseren.

Raden in Verzet vindt dat gekozen moet worden voor een structurele oplossing. De besparingen die moeten oplopen tot € 1 miljard worden tijdelijk verzacht, maar moeten vanaf 2026 vooralsnog onverminderd worden gerealiseerd, terwijl nog helemaal niet duidelijk is of dat haalbaar is. Een deskundigencommissie zal in 2025 en 2028 de situatie beoordelen, terwijl nog onduidelijk is hoe diens bevindingen (tijdig) door het Rijk zullen worden overgenomen. Bovendien blijven de bezuinigingen tot en met 2023 (en dat is ook al € 375 mln.) staan terwijl de hervormingsagenda nog niet is vastgesteld (en we dus nog weinig tot geen besparing realiseren). Het is in onze ogen vreemd dat alleen 2024 en 2025 worden betrokken.

Vanaf 2026 en vooral daarna is het nog totaal ongewis hoe de financiële situatie van gemeenten uitpakt. De zogeheten 'trap-op, trap-af'-systematiek lijkt dan te vervallen waardoor grote bezuinigingen dreigen op het gemeentefonds. Het Principeakkoord Jeugd zorgt vanaf 2026 voor een nog grotere onzekerheid.

Al met al heeft het actiecomité Raden in Verzet nog steeds grote zorgen over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën en daarmee over de dienstverlening naar onze inwoners. De begrotingsreeksen van gemeenten geven een vooruitblik naar de volgende vier jaar. Vanaf de komende begroting zien we dan al grote onzekerheden of negatieve resultaten vanaf 2026. De consequenties daarvan zijn nu al merkbaar. Structurele uitgaven aan bijv. onderhoud, afschrijvingen en personeel komen in het geding bij een niet sluitende meerjarenbegroting. Alle reden dus om niet af te wachten, maar nu al in actie te komen.

Wat kun jij als raadslid doen?

De vraag is natuurlijk wat wij als raadsleden kunnen doen tegen het dreigende zogeheten financieel ravijn waar onze gemeenten in dreigen te vallen met alle gevolgen voor onze inwoners. We zijn benieuwd naar jullie ideeën en suggesties daarover. Wij vragen jullie de enquête in te vullen. De link staat in de voortgangsnotitie die op 11 mei 2023 is gemaild naar iedereen die zich heeft aangemeld bij het actiecomité. Aanmelden kan nog altijd via contact/informatie Raden in verzet!(externe link)

Acties voorbereiden: meld je aan als ambassadeur

Mede op basis van de uitkomsten van de enquête wil het actiecomité de komende periode mogelijke acties gaan voorbereiden. Dat doen we graag met zo veel mogelijk raadsleden. Op 19 april 2023 heeft het actiecomité met de vijf eerste ambassadeurs kennisgemaakt. Deze ambassadeurs hebben zich bereid verklaard om met de initiatiefnemers van het actiecomité gezamenlijk toekomstige acties voor te bereiden. Meer ambassadeurs zijn van harte welkom, dus meld je gerust aan. Dat kan per mail aan radeninverzet@gmail.com met vermelding van je naam, gemeenteraad en functie die je daarin hebt. Met jullie steun zorgt Raden in Verzet voor een zo groot mogelijk draagvlak in Nederland.

Aansluiting bij Nederlandse Vereniging voor Raadsleden – save the date 10 juni 2023

Het actiecomité heeft met Henk Bouwmans, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, afgesproken om nauwer te gaan samenwerken. Zo zullen we tijdens de algemene ledenvergadering Raadsacademie van de vereniging een deelsessie verzorgen over Raden in Verzet en hoe we de komende periode voor ons zien. Die bijeenkomst is op 10 juni 2023 in Amersfoort. Aanmelden kan via ALV Raadsacademie (Amersfoort) | Nederlandse Vereniging voor Raadsleden(externe link). Wij hopen dan velen van jullie te zien.

Afscheid Vivianne van Yperen

Vivianne neemt in mei afscheid als raadslid. Zij kan haar raadswerk niet meer optimaal combineren met haar jonge gezin en een nieuwe uitdagende baan. Vivianne is met Marijke van de Meer en David Weekenstroo de oprichter van het actiecomité. Ook op deze plek willen wij haar veel dank zeggen voor al het werk dat zij in de vorige en deze raadsperiode voor het actiecomité heeft gedaan. Haar plaats wordt vanuit de raad van Zoetermeer overgenomen door Rob Duiven, raadslid voor de VVD.

Stand van zaken februari 2023

De VNG en het actiecomité Raden in Verzet hebben raads- en commissieleden uit het hele land op 7 december 2022 bijgepraat over de gesprekken met de Rijksoverheid over de financiële positie van gemeenten. Hieronder een terugblik op die bijeenkomst.

Bijeenkomst 7 december 2022

Tot en met 2025 lijken de meeste gemeenten voldoende budget van het kabinet te krijgen voor de uitoefening van hun taken. Die budgetten zijn er mede gekomen dankzij de inzet van het actiecomité Raden in Verzet. Voor 2026 heeft het kabinet een tussenoplossing bedacht. Echter, vanaf 2027 is het nog een groot vraagteken hoe de financiering eruit gaat zien. Er wordt al gesproken over het (financiële) ravijn waar gemeenten in terecht kunnen komen. Komend voorjaar moet blijken hoeveel geld het Rijk vanaf 2026 aan gemeenten beschikbaar gaat stellen.

VNG in gesprek met Rijksoverheid

De algemeen directeur van de VNG, Leonard Geluk, heeft aangegeven hoe de gesprekken met de Rijksoverheid verlopen. Hieruit blijkt onder meer:

 • VNG is niet gelukkig met coalitieakkoord;
 • Er is discussie over het stoppen met de financieringsconstructie trap op-trap af. Een alternatief is er nog niet. Het is onbekend wat er na 2025 gebeurt;
 • In 2026 heeft het Rijk vooralsnog incidenteel 1 miljard aan gemeenten toegezegd, terwijl 3 miljard nodig is;
 • De opschalingskorting (1 miljard) is nog niet van tafel;
 • Er zit een gat van 1,5 miljard in jeugdzorgmiddelen (5,5 miljard uitgaven, 4 miljard inkomsten);
 • Voor onderwijshuisvesting is 700 miljoen nodig.

Raden in Verzet blijft actief

Aanwezige raads- en commissieleden juichten op 7 december 2022 toe dat het actiecomité actief blijft. Ook de komende jaren moeten gemeenten hun maatschappelijke taken richting hun inwoners op een nette manier kunnen uitvoeren. Daarom blijft het nodig dat raadsleden aangeven welke noodzakelijke randvoorwaarden de Rijksoverheid hiervoor moet invullen. Het gaat bijvoorbeeld om voldoende middelen en de positie van de gemeenteraden in hun controlerende rol op de toegenomen maatschappelijke taken.

Vanuit verschillende raadsleden kwam het verzoek om:

 • elk raads- en commissielid in Nederland zich te laten aansluiten bij Raden in Verzet en
 • vanuit elke gemeenteraad één contactpersoon te benoemen voor het actiecomité.

Het actiecomité heeft aangegeven het belangrijk te vinden ook de komende jaren actief te blijven en om vanuit heel Nederland raads- en commissieleden aangesloten te krijgen bij Raden in Verzet. Meld u daarom aan als ambassadeur.

Het actiecomité denkt aan de volgende acties voor de komende maanden:

 • Als actiecomité contact zoeken met provinciaalse koepels van gemeenten (Provinciale afdelingen);
 • Alle open einde regelingen van gemeenten inventariseren;
 • Met aangesloten raadsleden nadenken over de gevolgen van het mogelijk uitblijven van de benodigde financiële middelen; in feite een 'Plan B'. Met welke taken moeten gemeenten dan noodgedwongen stoppen?

Oproep: meld u aan als ambassadeur

In de loop van 2023 wil het actiecomité opnieuw een bijeenkomst organiseren voor alle raads- en commissieleden in Nederland om onder andere mee te denken over de gevolgen van het mogelijk uitblijven van benodigde financiële middelen: een 'Plan B'. Uw hulp is meer dan welkom.

 • Meld u daarom aan als ambassadeur van het actiecomité via een mail aan radeninverzet@gmail.com. Zet daarin uw naam, de gemeenteraad waar u lid van bent en de functie die u daarin heeft. U ontvangt dan de mails van het actiecomité en de uitnodigingen voor volgende bijeenkomsten.
 • Wilt u gewoon op de hoogte blijven van onze voortgangsnotities dan kunt u zich aanmelden via Aanmelden voor contact/informatie Raden in verzet!(externe link)

Stand van zaken 28 juni 2022

Het actiecomité raden in verzet is in 2020 opgericht en heeft de vorige raadsperiode een vliegende start gemaakt. De Zoetermeerse inzet is opgevallen in het land en dat is goed. Hier gaan we graag mee door. Namens de gehele Zoetermeerse raad is gisteravond een motie aangenomen welke besluit het actiecomité de raadsperiode 2022-2026 vernieuwd mandaat te geven. Hierdoor kan Zoetermeer de acties en samenwerking met andere gemeenteraden voortzetten en de komende periode in gezamenlijkheid met andere gemeenten en met de VNG in actie blijven komen!

Stand van zaken 7 juni 2022

Wij zijn zoals velen van jullie druk geweest met de verkiezingen en formatie. Inmiddels is in Zoetermeer het coalitieakkoord gepresenteerd en woensdag 8 juni wordt het nieuwe college geïnstalleerd.

Eén van de leden van het Actiecomité Raden In Verzet, Marijke van der Meer, wordt wethouder met onder andere de portefeuille jeugd.

David Weekenstroo en Vivianne van Yperen zijn opnieuw benoemd als raadsleden, wat maakt dat de oprichters van het actiecomité RIV nog direct betrokken zijn.

Over hoe, in welke vorm en samenstelling en met welk mandaat van de nieuwe Zoetermeerse gemeenteraad, Raden In Verzet een vervolg krijgt, zijn wij nu met elkaar in gesprek. Desondanks vinden wij het wel een goed idee om u te informeren over de stand van zaken en onze ideeën richting het jaarcongres en ALV van de VNG op 28 & 29 juni aanstaande.

Vanuit verschillende raden in het land krijgen wij berichten en vragen omdat iedereen druk doende is of gaat met de voorbereiding op die ALV.

Het voorstel van het VNG Bestuur om alle aangehouden moties (inclusief enkele vanuit ons initiatief) af te doen en de actuele onderdelen van de moties onderdeel uit te laten maken van de reguliere VNG-inzet maakt dat wij nu toch weer in actie willen komen.

Raden In Verzet zou het zonde vinden als de motie 'Zonder geld geen gemeenten'(externe link) aangenomen met 97,5% van de stemmen uit het oog raakt.

In ieder geval willen wij dat deze motie onverkort wordt uitgevoerd en in beeld blijft. Wij hopen dat ook de nieuwe gemeenteraden hun nieuwe colleges vragen deze oproep te ondersteunen tijdens de ALV.

De grootste zorg voor Raden in Verzet is natuurlijk de financiële positie van de gemeenten vanaf 2026, waardoor het nu - ondanks de verbeterde positie - lastig is om besluiten met structurele gevolgen te nemen. Gemeenteraden moeten nog steeds besturen met de handrem erop omdat die afgrond razendsnel op ons afkomt.

Aandachtspunten daarbij zijn:

 • Realistische hervormingen in de jeugdzorg, die qua tijd, financiën en wetgeving uitvoerbaar zijn. Dus eerst hervormen, dán korten op het gemeentefonds.
 • Opschalingskorting voorgoed van tafel.
 • Vergoeding van de aanzuigende werking van het abonnementstarief Wmo, in afwachting van wetswijzigingen.

En nieuwe(re) aandachtspunten zijn:

 • Alleen een eigen belastinggebied voor de gemeenten als het rijk de inkomstenbelasting evenredig en stevig laat dalen. De gemeenten moeten niet de kwaaie pier worden.
 • Samen trap-op-trap-af zolang er geen redelijk alternatief is.
 • Zorgen dat - conform de voorstellen van Elzinga - er geen taken naar de gemeenten komen zonder bijbehorend geld, én ervoor zorgen dat BZK verantwoordelijk is voor het geheel aan transities, én ervoor zorgen dat er wettelijk geregelde arbitrage komt, waar het rijk zich aan houdt.

Zie ook: Gemeenten en provincies krijgen na 2026 minder geld van het rijk (binnenlandsbestuur.nl)(externe link)

11 maart 2022

We zitten allemaal klaar voor de verkiezingen! We wensen iedereen natuurlijk veel succes!

We wensen alle nieuwe raden niet alleen veel succes maar ook sterkte! Het is namelijk nog helemaal niet duidelijk of we voor de komende jaren voldoende kunnen doen voor onze gemeenten. Vooralsnog hebben we geen signalen dat het de goede kant uit gaat met het gemeentefonds.

Verkiezingen betekenen ook dat wij nog niet weten of en op welke manier we verder gaan met Raden in Verzet. Het zal afhangen van de samenstelling van onze gemeenteraad, én van de berichten die we vanuit het rijk en vanuit de VNG krijgen.

Wellicht dat we eind april, begin mei met nadere berichten komen. We zijn ook heel benieuwd of er na de verkiezingen raden zijn die ook een rol willen spelen bij Raden in Verzet. Aangezien we nu allemaal ervaring hebben met digitaal vergaderen is dat best te organiseren.

Iedereen die zich tot nu toe heeft ingezet voor Raden in Verzet - met meedenken, moties aannemen in de eigen raad, twitterfilmpjes maken etc. etc. danken we hartelijk. Het is nog niet gelukt om de financiën op orde te krijgen, maar het bewustzijn bij veel raden en bij de VNG dat er echt wat moet veranderen is wel groter geworden!

18 januari 2022

Donderdag 13 januari werd er een extra Ledenvergadering gehouden door de VNG. Raden in verzet heeft hier ingesproken met de volgende boodschap:

Het is aan de VNG om alle gemeenten te verenigen om de motie Zonder Geld Geen Gemeenten, die we vorig jaar indienden en die met ruim 97% van de stemmen werd aangenomen, te gaan uitvoeren. Met de resolutie die aangenomen is wordt de eerste stap gezet.

Het coalitieakkoord is een klap in het gezicht van de gemeenten waar het gaat over de jeugdzorg, het uitblijven van compensatie voor de Wmo, het betalen van verschillende landelijke fondsen door een grote greep te doen uit het gemeentefonds en het boven ons hoofd laten hangen van de opschalingskorting die nog steeds niet van tafel is. Ons actiecomité denkt dat het vooral heel belangrijk is om te kijken naar de houding van de landelijke overheid ten opzichte van ons, de gemeenten.

Het samen trap-op-trap-af-gebeuren wordt ieder jaar met allerlei smoezen verder losgelaten. De gemeenten worden eigenlijk alleen nog gezien als uitvoeringsorganisaties.

In veel gemeente begint het achterstallig onderhoud van de buitenruimte schade te veroorzaken, dat de bibliotheekfunctie verdwijnt uit wijken, straks mag weer volop gesport mag worden in accommodaties die niet meer onderhouden kunnen worden. Slechts een greep uit de onomkeerbare ingrepen die genomen moeten worden. En dat is waarom we NU moeten strijden, niet omdat we in 2022 te weinig geld hebben, maar omdat we structureel moeten kunnen rekenen op voldoende middelen.

De grote vraag waar we in gemeenteland voor staan is: hoe zorgen we ervoor dat we een goed democratisch bestel overeind houden als gemeenteraden niets kunnen doen om hun gemeente te laten floreren? Het motto van Raden in Verzet is 'We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze gemeente en niet om de gemeente kapot te bezuinigen!'. De VNG heeft de moeilijke taak om de gemeenten daadwerkelijk verenigd te houden en door te pakken richting het rijk.

Aan alle gemeenten de oproep om vooral solidair te blijven met elkaar, want als het na deze resolutie over de jeugdzorg - wij zien dat als een eerste stap - toch erop aankomt om daadwerkelijk taken te weigeren, dan doet dat altijd pijn. En toch zullen we nu de rijen moeten sluiten, en gezamenlijk moeten optrekken. Er moet echt iets helemaal veranderen in de verhouding tussen rijk en medeoverheden.

Zie ook het advies van de Raad van State:

20 december 2021

Raden in Verzet heeft kennisgenomen van het regeerakkoord en we zijn net als de VNG heel erg teleurgesteld.

Wij denken dat de motie 'Zonder geld geen gemeenten' die Raden in Verzet in de vorige ALV indiende en die met 97,55% van de stemmen werd aangenomen uitgevoerd moet worden.

Zie hier de reactie van Jan van Zanen de voorzitter van de VNG:

En de uitleg van Leonard Geluk, de directeur van de VNG:

2 december 2021

Uit de gemeente Velsen kregen we bericht dat de gemeenteraad unaniem een motie over de uitvoering van de warmtevisie heeft aangenomen waarin onder meer staat:

 • Gelet op deze ontwikkeling dient het Rijk zo spoedig mogelijk duidelijk te maken hoeveel structurele middelen gemeenten krijgen, zodat de gemeenten uitvoering kunnen geven aan de warmtevisie. Daarnaast dienen de kosten voor onze inwoners tijdens de warmtetransitie niet te stijgen.
 • Als er geen structureel voldoende geld van het Rijk komt, de gemeente niet kan overgaan tot uitvoering van de transitie warmte.

Lees hier de motie (pdf)

28 oktober 2021

Op vrijdag 26 november 2021 houdt de VNG weer een ledenvergadering. Wat Raden in Verzet betreft zijn we heel benieuwd met welke voorstellen het bestuur gaat komen, vooral waar het gaat om het uitvoeren van onze motie. We merken dat we een lange adem moeten hebben, maar we hebben nog steeds hoop dat er echt veranderingen onderweg zijn vóór we als gemeenteraden in maart volgend jaar weer verkiezingen hebben.

Stand van zaken uitvoering Motie 'Zonder geld geen gemeenten'

Stap I is de eis dat er voor de jaren 2021 en 2022 voldoende middelen van het Rijk komen om de tekorten - van de jeugdzorg (1,7 miljard per jaar) plus de andere tekorten die de VNG inmiddels heeft onderkend zoals o.a. veroorzaakt door de aanzuigende werking van de Wmo - terug te dringen.

Wij constateren dat het erop lijkt dat dit niet gaat lukken. Er is een afspraak over incidenteel geld voor de jeugdzorg (maar daar wordt direct alweer op beknibbeld). De opschalingskorting is nog steeds niet van tafel.

Stap II is de bijkomende eis om bij de kabinetsformatie te regelen dat de gemeenten structureel over voldoende middelen kunnen beschikken via het gemeentefonds, en dat de gemeenten sturingsmogelijkheden en bevoegdheden krijgen die bij hun taken en verantwoordelijkheden passen.

Raden in Verzet is bezorgd dat het niet gaat lukken om het bij de kabinetsformatie goed en structureel geregeld te krijgen want we horen er nog véél te weinig over.

Stap III heeft als deadline het voorjaar van 2022. In de motie staat een lange lijst, en het bestuur van de VNG heeft als opdracht om dan in de ALV van juni 2022 de volgorde waarin de taken worden neergelegd voor te stellen. Raden in Verzet denkt dat het goed is dat we de uitvoering van deze motie al in november 2021 goed voorbespreken.

Rijk schoffeert gemeenten wéér

In bijna alle gemeenten (en ook in de provincies en bij de waterschappen) is met verbijstering gekeken hoe bij de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer er ca. 2,3 miljard per jaar werd bijgeplust door het Rijk, maar dat de Minister laat weten: 'Gelet op het bijzondere karakter van het aanvullende pakket heeft het kabinet besloten geen accres voor het gemeente- en provinciefonds toe te kennen over de nieuwe maatregelen.'

ROB niet positief over herijking

De VNG heeft steeds gezegd dat pas tot herijking overgegaan kan worden als de koek groter is geworden, ook de Raad voor het Openbaar Bestuur heeft 19 oktober gesteld helemaal niet positief te zijn over de voorstellen tot herijking. De ROB ziet bijvoorbeeld een aantal kleinere gemeenten met veel sociale problemen en forse nadelige gevolgen die niet goed verklaarbaar zijn. De ROB adviseert de minister deze en andere niet beoogde nadelige effecten eerst te onderzoeken voordat de nieuwe verdeling ingevoerd kan worden.

21 juli 2021

Brief t.b.v. de kabinetsformatie

Op 21 juli 2021 heeft Raden in Verzet namens de gemeenten:

Zoetermeer , Stadskanaal, Middelburg, Pekela, Baarn, Boxtel, Oldenzaal, West Betuwe, Delft, Vlaardingen, Geldrop-Mierlo, Alkmaar,

de volgende brief t.b.v. de kabinetsformatie naar Den Haag gestuurd:

19 mei 2021

Motie voor de ALV van de VNG

Na bijna een jaar actievoeren zijn de grote structurele financiële problemen van de gemeenten nog steeds niet opgelost. Het dringt maar niet tot de politiek in Den Haag door hoe urgent de problemen zijn! De Raad voor het Openbaar Bestuur stuurt adviezen, er ligt een keihard rapport 'Stelsel in Groei', het onderzoeksinstituut COELO publiceert over de problemen, allemaal zonder resultaat. Gemeenteraden moeten knarsetandend doorgaan met bezuinigen en schipperen en kunnen niet voor hun gemeenten doen wat nodig is.

Op 16 juni houdt de VNG weer een Algemene Ledenvergadering (ALV). De gemeenteraad van Zoetermeer zal op voorstel van het actiecomité Raden in Verzet een hele stevige motie indienen: 'Zonder geld geen gemeenten'.

De motie is aangenomen!

Uitslag: 97,55% heeft ingestemd met het voorstel

De motie werd mede ingediend door:

 • Bergen op Zoom
 • Enkhuizen
 • Etten-Leur
 • Hillegom
 • Houten
 • Laren
 • Leusden
 • Lisse
 • Middelburg
 • Mook en Middelaar
 • Oldenzaal
 • Oudewater
 • Roermond
 • Schouwen-Duiveland
 • Sint-Michielsgestel
 • Teylingen
 • Velsen
 • Vught

26 april 2021

Reactie van Raden in Verzet op brief Blokhuis

Staatssecretaris Blokhuis heeft per brief aan de Tweede Kamer 631 miljoen extra voor de jeugdzorg in 2021 toegezegd. Als je vlug kijkt lijkt het net of de 1,7 miljard die gemeenten structureel tekortkomen op de jeugdzorg daarmee deels wordt opgelost (samen met de 300 miljoen die eerder zijn toegezegd), maar dat is nog helemaal niet zeker.

Er wordt 120 miljoen bestemd voor tijdelijke uitbreiding van de crisiscapaciteit, voor vereenvoudiging van de jeugdbescherming, voor nationale ondersteuning, voor het ombouwen van instellingen en voor kleinere leefgroepen. Een deel gaat direct naar de instellingen en een deel naar de gemeenten voor extra werk! Dus daarmee worden de huidige tekorten niet opgelost.

Van de overige (613-120=) 493 miljoen weten we dat het in het gemeentefonds komt. Voor 255 miljoen daarvan zijn er tussen VNG en Rijk afspraken gemaakt over meer inzet. Uit de uitwerking zal moeten blijken of het kan helpen om de 1,7 miljard voor 2021 te verlagen of dat het vooral extra werk vergoed. Wij hopen dat de overige 238 miljoen daadwerkelijk helpt voor het oplossen van het tekort voor dit jaar, maar in de brief aan de Tweede Kamer van Blokhuis lijkt het erop dat een deel ook bedoeld is voor andere dingen zoals corona (wat dus niets te maken heeft met de tekorten die uit het AEF-onderzoek zijn gebleken).

Groot probleem blijft: in 2021 hebben we wellicht wat meer, wellicht wat minder compensatie voor de tekorten in de jeugdzorg, (en dan hebben we het nog niet over Wmo, opschalingskorting etc.) maar voor 2022 is er nog niets geregeld! De gemeenten worden gedwongen om bovenop alle enorme bezuinigingen die al zijn doorgevoerd nog verder te bezuinigen of de begroting niet sluitend in te dienen!

Conclusie: voor schrijnende jeugdzorg een tijdelijke oplossing, voor de gemeenten nog veel te weinig soelaas.

19 april 2021

Vanaf 20 april starten we met het verspreiden van korte filmpjes via Twitter op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. De problemen van de tekorten komen te lang alleen uit de mond van raadsleden, wethouders of andere bestuurders terwijl onze inwoners de bezuinigingen merken. Daarom is deze actie gestart om de tekorten een menselijk gezicht te geven, het gezicht van de inwoner.

Puntsgewijs zijn dit de doelen voor de uitkomst van de actie:

 • Genoeg compensatie voor de gigantische kosten van de jeugdzorg, totdat we betere wetgeving hebben en er maatregelen zijn om de kosten te beheersen. Jeugd die hulp nodig heeft, moet hulp krijgen!
 • Genoeg compensatie voor de effecten van het abonnementstarief Wmo en voldoende middelen om de Wmo overeind te houden bij toenemende vergrijzing.
 • Afschaffen van de opschalingskorting. De verhoging is nu stilgelegd voor twee jaar, maar het moet helemaal van tafel zodat de gemeenten weer lucht krijgen om keuzes te maken.
 • De herijking moet snel worden afgehandeld, met daarbij een grotere koek zodat gemeenten er niet op achteruit gaan.

Wie nog een filmpje wil laten maken door een of meer bewoners van de gemeente: vraag bij ons de instructie aan. Het is eenvoudig en kan gewoon met een smartphone.

Wie nog wil helpen als verspreider: laat het ons weten!

2 april 2021

U kunt hier het congres Gemeenten in Nood terugkijken(externe link).

Als u geen tijd heeft voor het gehele congres, dan vindt u:

0:04:35 Gesprek met Jan van Zanen, voorzitter van de VNG.
0:28:35 Peter Verheij lid van Raad voor het Openbaar Bestuur over het adviesrapport van de ROB met ook een hele duidelijke video over de tekorten bij de gemeenten.
0:51:20 De stellingen waarmee de deelnemers aangaven welke richting we uit moeten met het oog op de volgende ALV van de VNG.
1:11:00 Het rondetafelgesprek met Marja van Bijsterveldt (burgemeester Delft, Jan Rijpstra (burgemeester Smallingerland) Ria Boere (wethouder Krimpenerwaard) en Michel Bezuijen (burgemeester Zoetermeer).
1:30:00 De acties van Raden in Verzet en de aangenomen resolutie.

Raadsleden die de voortgangsnotities Raden in Verzet in de eigen e-mail willen ontvangen kunnen zich aanmelden via ons formulier(externe link).

Eervolle vermeldingen: De raad van Vijfheerenlanden heeft besloten om 352 euro (1 euro voor iedere gemeente) bij te dragen voor de onkosten van het congres. Bergen op Zoom heeft laten weten 500 euro bij te dragen. Van het CDA Enkhuizen hebben we 50 euro ontvangen.

26 maart 2021

Digitaal congres Gemeenten in Nood groot succes

Het digitale congres Gemeenten in Nood vandaag was een groot succes. Het zorgde voor solidariteit en eensgezindheid onder de lokale bestuurders. Zo is uit de resolutie die werd aangenomen met 98% van de stemmen gebleken. Daarmee werd uitgesproken dat de landelijke politiek op korte termijn over de brug moet komen met voldoende geld voor de gemeenten om de jaren 2021 en 2022 te kunnen overbruggen. Daarnaast wordt in de resolutie de VNG opgeroepen om stevig te blijven onderhandelen om veilig te stellen dat het Rijk voor structureel voldoende geld zorgt.

Het congres begon met een toelichting van Jan van Zanen, voorzitter van de VNG, die de huidige stand van zaken toelichtte aan de deelnemers van meer dan 100 verschillende gemeenten. De deelnemers gaven via een peiling aan dat in de meeste gemeenten de financiële situatie slecht of zelfs uitermate beroerd is.

Er werden verschillende publieksvriendelijke acties besproken om het probleem duidelijker te maken voor iedereen maar in het bijzonder voor ministers en Kamerleden in Den Haag. De acties worden in de komende weken verder uitgewerkt. Gemeenteraadsleden die willen helpen kunnen zich melden via radeninverzet@gmail.com.

Via de voortgangsnotities en deze site zullen we de komende week terugkoppelen over het congres, de discussie in de chat, en de voortgang van de acties.

9 maart 2021

Tijdens de ALV van de VNG op 12 februari steunden 101 gemeenten onze motie, en daarmee kreeg de motie geen meerderheid.

Deze motie werd ingediend namens:

Albrandswaard, Barendrecht, Beesel, Bergen op Zoom, Blaricum, Boxtel, Cranendonck, De Fryske Marren, Druten, Etten-Leur, Haaksbergen, Harderwijk, Hillegom, Hof van Twente, Laren, Lisse, Maassluis, Medemblik, Meppel, Middelburg, Mook en Middelaar, Oldenzaal, Olst-Wijhe, Opsterland, Oudewater, Papendrecht, Roermond, Stadskanaal, Stede Broec, Teylingen, Tynaarlo, Uithoorn, Westervoort, Zoetermeer, Zutphen.

25 september 2020

Gemeenten gaan stevig onderhandelen met het Rijk!

De eerste actie van Raden in Verzet heeft tot het gewenste resultaat geleid. Een motie waarin wordt opgeroepen om over te gaan tot actie als het Rijk de gemeenten onvoldoende structureel geld geeft, is tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aangenomen met 99,3% van de stemmen.

De motie vraagt de VNG om aan het Rijk duidelijk te maken dat de gemeenten direct meer structureel geld nodig hebben en als het overleg over de financiële positie van de gemeenten onvoldoende oplevert om dan over te gaan tot acties. Het gaat dan om zaken zoals het opschorten van diverse overleggen met het Rijk, het voorbereiden van juridische acties over de opschalingskorting en het stoppen met het uitvoeren van (nieuwe) taken. De VNG wordt gevraagd om in de ledenvergadering van november te rapporteren over de stand van zaken.

De motie werd ingediend en ondersteund door:

Zoetermeer, Oldenzaal, Maassluis, Terneuzen, Lelystad, Zuidplas, Hof van Twente, West Maas en Waal, Bergen op Zoom, Almelo, Lisse, Mook en Middelaar, Oldebroek, Westerveld, Berkelland, Veenendaal, Hillegom, Krimpenerwaard, Medemblik, Waterland, Boxtel, Middelburg, Cranendonck, Venray, Maasgouw, Aalten, Haaksbergen, Papendrecht, Barendrecht, Tynaarlo, Montfoort, Venlo, Delft, Hilversum, Vijfheerenlanden, Roermond, Stede Broec, Schiedam, Blaricum, Tiel, Nijmegen, Teylingen, Bergen NH, Roerdalen, Oss, Heumen, Berg en Dal, Woerden, Heeze-Leende, Zaanstad, Heerlen, Wassenaar, Zevenaar, Haarlem, Oegstgeest, en kort voor de aanvang van de ALV meldde Hellevoetsluis dat daar ook de raad een motie had aangenomen om mee in te dienen.