Raden in Verzet

Home > Gemeenteraad > Raden in Verzet

Raden in Verzet

RSS

Logo Raden in Verzet

We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze gemeente en niet om de gemeente kapot te bezuinigen!

De raad van de gemeente Zoetermeer besloot op 13 juli 2020 te onderzoeken of en zo ja in hoeveel gemeenten, de gemeenteraden bereid zijn om gezamenlijk actie te voeren in de richting van het Rijk met als doel te bewerkstelligen dat het gemeentefonds zo snel mogelijk structureel toereikend wordt voor de gemeentelijke taken.

Gecoördineerd door een Actiecomité Raden in Verzet bestaande uit drie Zoetermeerse raadsleden, hebben leden van de Zoetermeerse fracties contact gezocht met raadsleden uit heel Nederland op zoek naar draagvlak voor de actie.


Het laatste nieuws

28 oktober 2021

Op vrijdag 26 november 2021 houdt de VNG weer een ledenvergadering. Wat Raden in Verzet betreft zijn we heel benieuwd met welke voorstellen het bestuur gaat komen, vooral waar het gaat om het uitvoeren van onze motie. We merken dat we een lange adem moeten hebben, maar we hebben nog steeds hoop dat er echt veranderingen onderweg zijn vóór we als gemeenteraden in maart volgend jaar weer verkiezingen hebben.

Stand van zaken uitvoering Motie 'Zonder geld geen gemeenten'

Stap I is de eis dat er voor de jaren 2021 en 2022 voldoende middelen van het Rijk komen om de tekorten - van de jeugdzorg (1,7 miljard per jaar) plus de andere tekorten die de VNG inmiddels heeft onderkend zoals o.a. veroorzaakt door de aanzuigende werking van de Wmo - terug te dringen.

Wij constateren dat het erop lijkt dat dit niet gaat lukken. Er is een afspraak over incidenteel geld voor de jeugdzorg (maar daar wordt direct alweer op beknibbeld). De opschalingskorting is nog steeds niet van tafel.

Stap II is de bijkomende eis om bij de kabinetsformatie te regelen dat de gemeenten structureel over voldoende middelen kunnen beschikken via het gemeentefonds, en dat de gemeenten sturingsmogelijkheden en bevoegdheden krijgen die bij hun taken en verantwoordelijkheden passen.

Raden in Verzet is bezorgd dat het niet gaat lukken om het bij de kabinetsformatie goed en structureel geregeld te krijgen want we horen er nog véél te weinig over.

Stap III heeft als deadline het voorjaar van 2022. In de motie staat een lange lijst, en het bestuur van de VNG heeft als opdracht om dan in de ALV van juni 2022 de volgorde waarin de taken worden neergelegd voor te stellen. Raden in Verzet denkt dat het goed is dat we de uitvoering van deze motie al in november 2021 goed voorbespreken.

Rijk schoffeert gemeenten wéér

In bijna alle gemeenten (en ook in de provincies en bij de waterschappen) is met verbijstering gekeken hoe bij de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer er ca. 2,3 miljard per jaar werd bijgeplust door het Rijk, maar dat de Minister laat weten: 'Gelet op het bijzondere karakter van het aanvullende pakket heeft het kabinet besloten geen accres voor het gemeente- en provinciefonds toe te kennen over de nieuwe maatregelen.'

ROB niet positief over herijking

De VNG heeft steeds gezegd dat pas tot herijking overgegaan kan worden als de koek groter is geworden, ook de Raad voor het Openbaar Bestuur heeft 19 oktober gesteld helemaal niet positief te zijn over de voorstellen tot herijking. De ROB ziet bijvoorbeeld een aantal kleinere gemeenten met veel sociale problemen en forse nadelige gevolgen die niet goed verklaarbaar zijn. De ROB adviseert de minister deze en andere niet beoogde nadelige effecten eerst te onderzoeken voordat de nieuwe verdeling ingevoerd kan worden.

21 juli 2021

Brief t.b.v. de kabinetsformatie

Op 21 juli 2021 heeft Raden in Verzet namens de gemeenten:

Zoetermeer , Stadskanaal, Middelburg, Pekela, Baarn, Boxtel, Oldenzaal, West Betuwe, Delft, Vlaardingen, Geldrop-Mierlo, Alkmaar,

de volgende brief t.b.v. de kabinetsformatie naar Den Haag gestuurd:

19 mei 2021

Motie voor de ALV van de VNG

Na bijna een jaar actievoeren zijn de grote structurele financiële problemen van de gemeenten nog steeds niet opgelost. Het dringt maar niet tot de politiek in Den Haag door hoe urgent de problemen zijn! De Raad voor het Openbaar Bestuur stuurt adviezen, er ligt een keihard rapport 'Stelsel in Groei', het onderzoeksinstituut COELO publiceert over de problemen, allemaal zonder resultaat. Gemeenteraden moeten knarsetandend doorgaan met bezuinigen en schipperen en kunnen niet voor hun gemeenten doen wat nodig is.

Op 16 juni houdt de VNG weer een Algemene Ledenvergadering (ALV). De gemeenteraad van Zoetermeer zal op voorstel van het actiecomité Raden in Verzet een hele stevige motie indienen: 'Zonder geld geen gemeenten'.

De motie is aangenomen!

Uitslag: 97,55% heeft ingestemd met het voorstel

De motie werd mede ingediend door:

 • Bergen op Zoom
 • Enkhuizen
 • Etten-Leur
 • Hillegom
 • Houten
 • Laren
 • Leusden
 • Lisse
 • Middelburg
 • Mook en Middelaar
 • Oldenzaal
 • Oudewater
 • Roermond
 • Schouwen-Duiveland
 • Sint-Michielsgestel
 • Teylingen
 • Velsen
 • Vught

26 april 2021

Reactie van Raden in Verzet op brief Blokhuis

Staatssecretaris Blokhuis heeft per brief aan de Tweede Kamer 631 miljoen extra voor de jeugdzorg in 2021 toegezegd. Als je vlug kijkt lijkt het net of de 1,7 miljard die gemeenten structureel tekortkomen op de jeugdzorg daarmee deels wordt opgelost (samen met de 300 miljoen die eerder zijn toegezegd), maar dat is nog helemaal niet zeker.

Er wordt 120 miljoen bestemd voor tijdelijke uitbreiding van de crisiscapaciteit, voor vereenvoudiging van de jeugdbescherming, voor nationale ondersteuning, voor het ombouwen van instellingen en voor kleinere leefgroepen. Een deel gaat direct naar de instellingen en een deel naar de gemeenten voor extra werk! Dus daarmee worden de huidige tekorten niet opgelost.

Van de overige (613-120=) 493 miljoen weten we dat het in het gemeentefonds komt. Voor 255 miljoen daarvan zijn er tussen VNG en Rijk afspraken gemaakt over meer inzet. Uit de uitwerking zal moeten blijken of het kan helpen om de 1,7 miljard voor 2021 te verlagen of dat het vooral extra werk vergoed. Wij hopen dat de overige 238 miljoen daadwerkelijk helpt voor het oplossen van het tekort voor dit jaar, maar in de brief aan de Tweede Kamer van Blokhuis lijkt het erop dat een deel ook bedoeld is voor andere dingen zoals corona (wat dus niets te maken heeft met de tekorten die uit het AEF-onderzoek zijn gebleken).

Groot probleem blijft: in 2021 hebben we wellicht wat meer, wellicht wat minder compensatie voor de tekorten in de jeugdzorg, (en dan hebben we het nog niet over Wmo, opschalingskorting etc.) maar voor 2022 is er nog niets geregeld! De gemeenten worden gedwongen om bovenop alle enorme bezuinigingen die al zijn doorgevoerd nog verder te bezuinigen of de begroting niet sluitend in te dienen!

Conclusie: voor schrijnende jeugdzorg een tijdelijke oplossing, voor de gemeenten nog veel te weinig soelaas.

19 april 2021

Vanaf 20 april starten we met het verspreiden van korte filmpjes via Twitter op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. De problemen van de tekorten komen te lang alleen uit de mond van raadsleden, wethouders of andere bestuurders terwijl onze inwoners de bezuinigingen merken. Daarom is deze actie gestart om de tekorten een menselijk gezicht te geven, het gezicht van de inwoner.

Puntsgewijs zijn dit de doelen voor de uitkomst van de actie:

 • Genoeg compensatie voor de gigantische kosten van de jeugdzorg, totdat we betere wetgeving hebben en er maatregelen zijn om de kosten te beheersen. Jeugd die hulp nodig heeft, moet hulp krijgen!
 • Genoeg compensatie voor de effecten van het abonnementstarief Wmo en voldoende middelen om de Wmo overeind te houden bij toenemende vergrijzing.
 • Afschaffen van de opschalingskorting. De verhoging is nu stilgelegd voor twee jaar, maar het moet helemaal van tafel zodat de gemeenten weer lucht krijgen om keuzes te maken.
 • De herijking moet snel worden afgehandeld, met daarbij een grotere koek zodat gemeenten er niet op achteruit gaan.

Wie nog een filmpje wil laten maken door een of meer bewoners van de gemeente: vraag bij ons de instructie aan. Het is eenvoudig en kan gewoon met een smartphone.

Wie nog wil helpen als verspreider: laat het ons weten!

2 april 2021

U kunt hier het congres Gemeenten in Nood terugkijken.

Als u geen tijd heeft voor het gehele congres, dan vindt u:

0:04:35  Gesprek met Jan van Zanen, voorzitter van de VNG.
0:28:35  Peter Verheij lid van Raad voor het Openbaar Bestuur over het adviesrapport van de ROB met ook een hele duidelijke video over de tekorten bij de gemeenten.
0:51:20  De stellingen waarmee de deelnemers aangaven welke richting we uit moeten met het oog op de volgende ALV van de VNG.
1:11:00  Het rondetafelgesprek met Marja van Bijsterveldt (burgemeester Delft, Jan Rijpstra (burgemeester Smallingerland) Ria Boere (wethouder Krimpenerwaard) en Michel Bezuijen (burgemeester Zoetermeer).
1:30:00  De acties van Raden in Verzet en de aangenomen resolutie.

Raadsleden die de voortgangsnotities Raden in Verzet in de eigen e-mail willen ontvangen kunnen zich aanmelden via ons formulier.

Eervolle vermeldingen: De raad van Vijfheerenlanden heeft besloten om 352 euro (1 euro voor iedere gemeente) bij te dragen voor de onkosten van het congres. Bergen op Zoom heeft laten weten 500 euro bij te dragen. Van het CDA Enkhuizen hebben we 50 euro ontvangen.

26 maart 2021

Digitaal congres Gemeenten in Nood groot succes

Het digitale congres Gemeenten in Nood vandaag was een groot succes. Het zorgde voor solidariteit en eensgezindheid onder de lokale bestuurders. Zo is uit de resolutie die werd aangenomen met 98% van de stemmen gebleken. Daarmee werd uitgesproken dat de landelijke politiek op korte termijn over de brug moet komen met voldoende geld voor de gemeenten om de jaren 2021 en 2022 te kunnen overbruggen. Daarnaast wordt in de resolutie de VNG opgeroepen om stevig te blijven onderhandelen om veilig te stellen dat het Rijk voor structureel voldoende geld zorgt.

Het congres begon met een toelichting van Jan van Zanen, voorzitter van de VNG, die de huidige stand van zaken toelichtte aan de deelnemers van meer dan 100 verschillende gemeenten. De deelnemers gaven via een peiling aan dat in de meeste gemeenten de financiële situatie slecht of zelfs uitermate beroerd is.

Er werden verschillende publieksvriendelijke acties besproken om het probleem duidelijker te maken voor iedereen maar in het bijzonder voor ministers en Kamerleden in Den Haag. De acties worden in de komende weken verder uitgewerkt. Gemeenteraadsleden die willen helpen kunnen zich melden via radeninverzet@gmail.com.

Via de voortgangsnotities en deze site zullen we de komende week terugkoppelen over het congres, de discussie in de chat, en de voortgang van de acties.

9 maart 2021

Tijdens de ALV van de VNG op 12 februari steunden 101 gemeenten onze motie, en daarmee kreeg de motie geen meerderheid.

Deze motie werd ingediend namens:

Albrandswaard, Barendrecht, Beesel, Bergen op Zoom, Blaricum, Boxtel, Cranendonck, De Fryske Marren, Druten, Etten-Leur, Haaksbergen, Harderwijk, Hillegom, Hof van Twente, Laren, Lisse, Maassluis, Medemblik, Meppel, Middelburg, Mook en Middelaar, Oldenzaal, Olst-Wijhe, Opsterland, Oudewater, Papendrecht, Roermond, Stadskanaal, Stede Broec, Teylingen, Tynaarlo, Uithoorn, Westervoort, Zoetermeer, Zutphen.

25 september 2020

Gemeenten gaan stevig onderhandelen met het Rijk!

De eerste actie van Raden in Verzet heeft tot het gewenste resultaat geleid. Een motie waarin wordt opgeroepen om over te gaan tot actie als het Rijk de gemeenten onvoldoende structureel geld geeft, is tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aangenomen met 99,3% van de stemmen.

De motie vraagt de VNG om aan het Rijk duidelijk te maken dat de gemeenten direct meer structureel geld nodig hebben en als het overleg over de financiële positie van de gemeenten onvoldoende oplevert om dan over te gaan tot acties. Het gaat dan om zaken zoals het opschorten van diverse overleggen met het Rijk, het voorbereiden van juridische acties over de opschalingskorting en het stoppen met het uitvoeren van (nieuwe) taken. De VNG wordt gevraagd om in de ledenvergadering van november te rapporteren over de stand van zaken.

De motie werd ingediend en ondersteund door:

Zoetermeer, Oldenzaal, Maassluis, Terneuzen, Lelystad, Zuidplas, Hof van Twente, West Maas en Waal, Bergen op Zoom, Almelo, Lisse, Mook en Middelaar, Oldebroek, Westerveld, Berkelland, Veenendaal, Hillegom, Krimpenerwaard, Medemblik, Waterland, Boxtel, Middelburg, Cranendonck, Venray, Maasgouw, Aalten, Haaksbergen, Papendrecht, Barendrecht, Tynaarlo, Montfoort, Venlo, Delft, Hilversum, Vijfheerenlanden, Roermond, Stede Broec, Schiedam, Blaricum, Tiel, Nijmegen, Teylingen, Bergen NH, Roerdalen, Oss, Heumen, Berg en Dal, Woerden, Heeze-Leende, Zaanstad, Heerlen, Wassenaar, Zevenaar, Haarlem, Oegstgeest, en kort voor de aanvang van de ALV meldde Hellevoetsluis dat daar ook de raad een motie had aangenomen om mee in te dienen.


De financiële doelen

Raden in Verzet wil met zoveel mogelijk gemeenten optrekken om een echte vuist richting kabinet en parlement te maken. Daarbij gaat het vooral over de volgende drie kwesties die overal spelen.

Opschalingskorting

Hier hebben alle gemeenten mee te maken. Het betreft nu 570 miljoen euro maar het loopt op tot 975 miljoen per jaar vanaf 2025. Die korting moet van tafel.

Wmo abonnementstarief

Bij de compensatie voor het verlagen van de eigen bijdragen is er onvoldoende rekening gehouden met de aanzuigende werking. Ook voor die aanzuigende werking is compensatie nodig. Uit het onderzoek van de VNG is gebleken dat het gaat om 85 miljoen euro méér dan het bedrag waarvoor de gemeenten worden gecompenseerd.

Jeugdzorg

De jeugdzorg is het allergrootste probleem. Uit het onderzoek Stelsel in Groei blijkt dat alleen al in 2019 het tekort voor de gemeenten ca. 1,7 miljard euro is geweest. Bij de jeugdzorg speelt ook nog dat er veel te weinig sturingsmogelijkheden zijn voor de gemeenten.

Bovenstaande onderwerpen zorgen nu al jaren voor steeds grotere tekorten, en de gemeenten kijken ook met grote zorg naar de andere taken die op de gemeenten afkomen zoals de Inburgeringswet, de Omgevingswet, de energietransitie en het klimaat. Raden in Verzet wil niet alleen dat er direct geld bij komt in het gemeentefonds. Het moet vooral ook structureel zijn en voor nieuwe taken moet er steeds genoeg budget bijkomen en voldoende mogelijkheden om als gemeente te kunnen sturen.


We zijn er nog niet - Hoe blijft u op de hoogte?

Het actiecomité Raden in Verzet is erg blij met alle steun die we hebben ontvangen uit het hele land.

Het is nog steeds nodig dat raadsleden nogmaals in actie moeten komen.

Het actiecomité zal iedereen op de hoogte houden van de stappen die worden gezet. En een beroep doen op alle gemeenteraden doen als dat nodig is.

We hebben contact gelegd met veel raadsleden, maar nog lang niet met allemaal. Aanmelden kan nog steeds via ons formulier.


Achtergrond

Wat eraan voorafging: Op 18 november 2019 (en toen was er nog sprake van hoogconjunctuur) gingen er al een heleboel wethouders en enkele raadsleden naar Den Haag om te pleiten voor meer geld en meer sturingsmogelijkheden voor de jeugdzorg, maar tijdens het debat bleek dat de urgentie niet werd gevoeld.

Op 2 juli van dit jaar stonden weer vele wethouders op Het Binnenhof, met brieven van meer dan 280 gemeenten en meer dan 70 opgenomen filmpjes om de minister van BZK duidelijk te maken dat de gemeenten in grote financiële nood verkeren.

De VNG had hiervoor een position paper opgesteld:

Helaas bleek uit het volgende debat dat nog steeds de urgentie niet werd gevoeld:

De meeste raden zijn al een aantal jaren aan het bezuinigen. Dat is op zich niet erg voor een keer, maar als dat jaar na jaar moet, komt het moment dat je echt begint te snijden in hele belangrijke zaken in je gemeente.

Gezien de huidige coronacrisis en de grote gevolgen die dit heeft voor de economie maar ook voor het welzijn in de gemeenten is verder bezuinigen om de begroting sluitend te krijgen niet verantwoord.


Contact

Wilt u meedoen en op de hoogte blijven, kunt u zich aanmelden via dit formulier.

Ons actiecomité bestaat uit:

Marijke van der Meer 06 22241096
Vivianne van Yperen 06 30901307
David Weekenstroo 06 36274305

Ons mailadres is:
radeninverzet@gmail.com

We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze gemeente en niet om de gemeente kapot te bezuinigen!

Raadsinformatie

Alle openbare stukken van de gemeenteraad en internetuitzendingen vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Direct naar: