Raadsinformatiesysteem (iBabs)

Home > Gemeenteraad > Raadsinformatiesysteem (iBabs)

Raadsinformatiesysteem (iBabs)

Er is veel informatie te vinden over de gemeenteraad. De vraag is echter: waar kunt u dit vinden? Alle openbare stukken van de gemeenteraad worden geplaatst in ons raadsinformatiesysteem iBabs. Alle openbare agenda's en vergaderstukken van de gemeenteraad Zoetermeer kunt u via iBabs raadplegen en downloaden.

Mocht u iets niet kunnen vinden, neemt u dan gerust contact op met de griffie. Dat kan via telefoonnummer 14 079 of via e-mail griffie@zoetermeer.nl.

De volgende informatie kunt u vinden in iBabs:

Dashboard iBabs

 • Kalender: via de kalender kunt u op een snelle manier naar de openbare agenda's en vergaderstukken van de raad en de raadscommissies.

Overzichten

 • Amendementen: een amendement is een voorstel tot wijziging van een ontwerpraadsbesluit. Als de meerderheid van de raad voor het amendement stemt, wordt het oorspronkelijke ontwerpbesluit gewijzigd.
 • Besluitenlijsten college van B&W: besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders.
 • Besluitenlijsten commissies: besluitenlijsten van de commissies.
 • Besluitenlijsten Raad: besluitenlijsten van de raadsvergaderingen.
 • Collegevoorstellen (ter informatie): besluiten van het college van burgemeester en wethouders waarover de raad geen besluit hoeft te nemen.
 • Memo's: bevatten informatie van bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders of een collegelid aan de raad.
 • Moties: besluit van de raad waarin de raad op voorstel van één of meer raadsleden een wens, vraag of opdracht kenbaar maakt.
 • Notulen raad: notulen van de raadsvergaderingen.
 • Overige raadsinformatie: bewonersbrieven, nieuwsbrieven en dergelijke
 • Persberichten: bericht aan de pers, verzonden door de raad of het college van burgemeester en wethouders.
 • Schriftelijke vragen: vragen (art. 44 reglement van orde vragen) van de raad aan het college van burgemeester en wethouders.
 • Toezeggingen: overzicht van toezeggingen van het college van burgemeester en wethouders aan de raad of commissie tijdens vergaderingen met geplande einddatum.
 • Uitnodigingen: gericht aan de raad, zoals bijeenkomsten waarvoor gemeenteraadsleden zijn uitgenodigd. Het gaat hierbij nadrukkelijk om uitnodigingen, het is niet gegarandeerd dat er bij deze bijeenkomsten ook raadsleden aanwezig zijn.
 • Vergaderstukken gemeenschappelijke regelingen: agenda's en stukken van de gemeenschappelijke regelingen waarin Zoetermeer deelneemt.

Internetuitzendingen

De vergaderingen van de raad en raadscommissies plenair, Stad en Samenleving worden live via internet uitgezonden. De vergaderingen kunnen ook achteraf, in zijn geheel of op onderwerp of spreker, teruggekeken worden. Zo kunt u op een eenvoudige manier zien welke besluitvorming heeft plaatsgevonden en welke raadsleden voor of tegen bepaalde voorstellen hebben gestemd.

Vergaderschema 2022

Voor een jaaroverzicht van de vergaderingen kunt u het vergaderschema 2022 bekijken.

Raadsinformatie

Alle openbare stukken van de gemeenteraad en internetuitzendingen vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Direct naar: