Voorjaarsdebat: raad wil duidelijkheid van het Rijk

Home > Gemeenteraad > Nieuws van de raad > Voorjaarsdebat: raad wil duidelijkheid van het Rijk

Voorjaarsdebat: raad wil duidelijkheid van het Rijk

Na maanden digitaal vergaderen, voerde de gemeenteraad op 28 juni 2021 -als vanouds- weer het debat in de raadzaal. Tijdens dit Voorjaarsdebat is de hele dag gesproken over de financiële situatie van de gemeente Zoetermeer en zijn besluiten genomen.

De rek is eruit. Zoetermeer heeft nog steeds te maken met hardnekkige tekorten en ook de gevolgen van de coronapandemie zijn onvoorspelbaar. De raad wil eerst meer duidelijkheid hoeveel het Rijk in de toekomst structureel gaat betalen aan de gemeenten voor de tekorten waar de gemeente mee te maken heeft. Op dit moment heeft de gemeente hierdoor geen sluitende meerjarenbegroting. Door het kabinet is er wel extra geld beschikbaar gesteld voor 2022, maar niet voor de jaren daarna. Daarom is het voor de gemeenteraad lastig om voorzieningen in de stad voor vele jaren te realiseren. De gemeenteraad wil niet bezuinigen totdat er meer bekend is over de structureel extra middelen van het Rijk.

Impuls voor de stad

Tijdens het debat is benadrukt dat het voor velen een zwaar anderhalf jaar is geweest. Er waren veel woorden van dank aan iedereen die zich heeft ingezet om Zoetermeer door de coronacrisis te leiden. En ook het actiecomité Raden in Verzet is onafgebroken bezig geweest om extra geld van het Rijk te krijgen om de financiële positie te kunnen verbeteren en de stad niet kapot te bezuinigen. Hiervoor kregen ze veel lof.

Verdere versobering is niet gewenst. Met het aannemen van de -beleidsarme- Perspectiefnota 2022 en voorstellen in de vorm van moties heeft de raad richting gegeven aan de programmabegroting 2022-2025 die dit najaar wordt vastgesteld. De raad heeft hierbij een amendement aangenomen om een bedrag van 1 miljoen euro vrij te maken, waardoor een eenmalige impuls kan worden gegeven aan de stad.

Sociaal Domein

Veel van de aangenomen voorstellen hebben betrekking op de jeugdzorg. In afwachting van nadere regelgeving ziet de raad graag dat het afbakenen en normaliseren van de jeugdhulpplicht als vast uitgangspunt wordt opgenomen in de regiovisie. Het college is verzocht te bewerkstelligen dat het inkoopbureau nauwgezet bijhoudt welke maatregelen van de arbitrage over de jeugdzorg daadwerkelijk doorgevoerd kunnen worden. Met aanbieders van de jeugdzorg moeten afspraken worden gemaakt over het aantonen dat interventies daadwerkelijk zinvol zijn. De raad wil ook dat er afspraken komen over het rapporteren van kinderen en jongeren met ernstige problematiek die al meer dan vier weken op hulp wachten. Eveneens is een onderzoek naar de inzet van buurtgezinnen gewenst.

Het college is verzocht de plannen om eenzaamheid onder jongeren te bestrijden aan de raad toe te sturen en te onderzoeken of er Europese subsidiemogelijkheden zijn voor het bestrijden van jeugdwerkloosheid. En bijstandsgerechtigden zouden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór 1 augustus 2021, een vrijstelling moeten krijgen van giften tot € 1.200 per jaar.

Corona heeft ook een grote impact gehad op mantelzorgers. De raad wil daarom dat er voor het begrotingsdebat een voorstel komt voor een blijk van waardering.

Veiligheid

De raad blijft aandacht vragen voor de veiligheid in de stad. Ondermijning moet blijvend bestreden worden. Het college is gevraagd via alle mogelijke wegen bij het ministerie aan te dringen op het verlengen van de subsidies en binnen de begroting van Zoetermeer te zoeken naar financiële ruimte om de aanpak van de ondermijnende criminaliteit door te zetten.

Onderwijs, sport en cultuur

De raad wil dat er meer passende leerwerkplekken en stages worden gecreëerd voor technische studenten binnen Zoetermeer. Ook is het verzoek gedaan te onderzoeken hoe het huidige project van Piëzo voor studieplekken kan worden gefinancierd. De raad wil daarnaast extra inzetten op zwemmen en een enquête laten houden onder Zoetermeerse verenigingen voor het krijgen van een globaal inzicht in de investeringsbehoefte voor de komende drie jaar.

Aan het college is verzocht een bedrag toe te voegen aan het Investeringsfonds Amateurverenigingen. Om leerwinst te boeken zou er een onderzoek moeten komen hoe de ouderbetrokkenheid op de dagopvang/voor- en vroegschoolse educatie kan worden vergroot. 

De raad wil eveneens dat er een cultuurhistorische waardenkaart van de stad en ommelanden komt in overleg met de HGOS en Schatbewakers en dat picknicktafels toegankelijk worden voor rolstoelgebonden bezoekers. Ook is om een eenmalige vergoeding gevraagd voor mensen met een ZoetermeerPas om kosteloos bij lokale ondernemers iets leuks kunnen ondernemen. 

Vervoer en duurzaamheid

De wens van de raad is om in samenwerking met het CBR op zoek te gaan naar een geschikte locatie in Zoetermeer waar theorie-examens kunnen worden afgenomen. De RandstadRailhaltes zouden een kwaliteitsimpuls moeten krijgen. Het college is gevraagd om samen met de MRDH en HTM tot plannen te komen. Ten aanzien van de Zoetermeerse Energietransitie wil de raad een onderzoek of de gemeente in aanmerking kan komen voor Europese subsidie.

Milieu en groen

De raad ontvangt graag een voorstel voor de eenmalige aanschaf van grotere afvalbakken in de openbare ruimte. Ook is verzocht om een pilot met het plaatsen van een aantal zogenaamde afvalringen; ringen aan bestaande afvalbakken om kleine plastic flesjes/blikjes in te zetten. Daarnaast wil de raad een inventarisatie hoeveel afvalbakken in Zoetermeer nog niet voorzien zijn van een klep. Gevraagd is inwoners actief te benaderen om een milieueiland te adopteren en om een experiment te starten met containertuintjes. Naast het zo spoedig mogelijk ontvangen van de Visie Van Tuyllpark en Plan voor de Plas van Poot, is de wens geuit om voortaan bij het snoeien en kappen in het Van Tuyllpark vooraf te overleggen met de vogel- en natuurvereniging Zoetermeer en rekening te houden met de dieren in de Plas van Poot. Aan het college is bovendien gevraagd om met natuurorganisaties en aannemers in gesprek te gaan om in kaart te brengen waar het groenbeheer verbeterd kan worden.

Tot slot heeft de raad het college verzocht geen budget beschikbaar te stellen voor een herindelingsplan van de raadzaal en voor 2022 geen precariobelasting te heffen. Het WOB-verzoek moet digitaal kunnen worden ingediend en de communicatie zou niet meer moeten starten met ’geachte heer/mevrouw’. Ook wil de raad het indienen van zienswijzen bij bouwprojecten makkelijker maken.

Het college gaat de aangenomen voorstellen betrekken bij het opstellen van de begroting die begin november wordt besproken en vastgesteld. De raad heeft het raadsvoorstel Perspectiefnota 2022 met algemene stemmen aangenomen. Er werden 47 moties en 2 amendementen in stemming gebracht. Er is 1 amendement aangenomen. In totaal zijn 36 moties aangenomen, waarvan 7 unaniem.

De amendementen, Perspectiefnota 2022 met bijlagen en de moties vindt u in het raadsinformatiesysteem iBabs.
 

Raadsinformatie

Alle openbare stukken van de gemeenteraad en internetuitzendingen vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Direct naar: