Voorjaarsdebat 2019: raad geeft richting aan begroting

Home > Gemeenteraad > Nieuws van de raad > Voorjaarsdebat 2019: raad geeft richting aan begroting

Voorjaarsdebat 2019: raad geeft richting aan begroting

De gemeenteraad van Zoetermeer heeft tijdens het voorjaarsdebat uitgebreid gesproken over de (financiële) koers van de gemeente in 2020 en de jaren daarna. Vanwege het forse tekort op de jeugdhulp zijn de financiële vooruitzichten van de gemeente verslechterd. Op korte termijn zijn stevige financiële maatregelen noodzakelijk om de gemeente Zoetermeer financieel gezond te houden. Met de Perspectiefnota heeft de raad op 1 juli 2019 richting gegeven aan de begroting 2020.

De 13 raadsfracties deden veel voorstellen in de vorm van moties en amendementen. Het college zal de aangenomen voorstellen betrekken bij het opstellen van de begroting die begin november wordt vastgesteld.

Sociaal domein

Zorg en hulp moeten bereikbaar en beschikbaar zijn voor die mensen die dat echt nodig hebben. De raad wil dat het college ervoor zorgt dat met zorgpartners, kennisinstellingen en (zorg)bedrijven samengewerkt wordt aan (technologische) innovaties in de zorg in Zoetermeer. Het college moet het initiatief nemen om samen een agenda op te stellen met daarin de speerpunten voor de komende maanden.
Ook wil de raad meer grip krijgen op de bestedingen en prognoses van de kosten voor jeugdhulp. Daarom komt er een commissie van raads- en commissieleden die de informatiepositie van de raad moet verbeteren, mogelijk uitgebreid naar het hele sociale domein. Het oude beleid voor fraudebestrijding van uitkeringen blijft in stand. Totdat er een nieuw wetsvoorstel is, zal er nog geen gebruik worden gemaakt van fraudeopsporing door middel van algoritmes.

Duurzaamheid

Inwoners die hun woning willen verduurzamen, moeten advies en hulp kunnen krijgen. Bekeken wordt of er, in samenspraak met diverse organisaties, een 'ketenaanpak' kan komen.
Om de jaarlijkse kilo's aan papierafval de verminderen, moet er een ja-ja sticker komen voor ongeadresseerd drukwerk, zoals reclamefolders. Als de Hoge Raad besluit dat deze ja-ja sticker op de brievenbus een geldig instrument is, moet dit onderdeel gaan uitmaken van het nieuwe gemeentelijk afvalbeleid.
De raad wil dat de gemeente een financiële bijdrage levert aan een initiatief voor de ontwikkeling van het Voedselbuurtbos met betaalbaar en gezond eten in de nieuwe Driemanspolder.
Aan basisschoolkinderen zal worden gevraagd hun ideeën over groen, duurzaamheid, klimaatveranderingen en watervervuiling naar de raad te sturen en daarover later in gesprek te gaan met de raad en het college.

Veiligheid

De raad wil dat er een oplossing komt om de onveilige verkeerssituatie van de kruispunten Rokkeveenseweg/Zegwaartseweg en Rokkeveenseweg/Cornelis van Eerdenstraat te verbeteren.
Mensen met (vuur)wapens moeten deze kunnen inleveren zonder dat hier consequenties aan vastzitten. Hiervoor zal in samenwerking met de politie en het OM een actie worden opgezet.

Maatschappelijk betrokkenheid

Ook wil de raad dat er een onderzoek komt om te kijken of de bibliotheekvestigingen in Rokkeveen en Oosterheem kunnen worden omgevormd naar een 'Huis van de Wijk' in plaats van deze te sluiten.
Eveneens moet er een uitgewerkt plan komen om, in samenwerking met de bibliotheek, de raadzaal beschikbaar te stellen als stille studieruimte.
Voor de restauratie van de stadsmaquette Zoetermeer wordt een bedrag beschikbaar gesteld.
En de gemeente moet zoveel mogelijk in begrijpelijke taal met inwoners gaan communiceren en de Direct Duidelijk-deal ondertekenen.

Tot slot wil de raad voor zijn kaderstellende en controlerende taken meer inzicht hebben in de verschillen tussen het aantal ontevreden en tevreden inwoners in plaats van de gemiddelden die nu zijn gebruikt in de Perspectiefnota.

Begroting 2020

De raad heeft ingestemd met het raadsvoorstel Perspectiefnota 2020. De oppositiepartijen PVV, SP, PvdA, CU-SGP, Zoetermeer Vooruit, Zó! Zoetermeer, PDvZ en FvdB stemden tegen. De fracties dienden 64 moties in en 7 amendementen. Uiteindelijk werden 42 moties en 4 amendementen in stemming gebracht. De amendementen haalden het niet bij de stemming. In totaal zijn 14 moties aangenomen, waarvan 2 unaniem.
De komende maanden gaat het college de plannen in de Perspectiefnota uitwerken. De financiële vertaling daarvan komt terug in de begroting. Tijdens het najaarsdebat begin november 2019 neemt de raad daarover een definitief besluit.

Zie ook:

Raadsinformatie

Alle openbare stukken van de gemeenteraad en internetuitzendingen vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Direct naar: