Voorjaarsdebat 2018: raad geeft richting aan begroting

Home > Gemeenteraad > Nieuws van de raad > Voorjaarsdebat 2018: raad geeft richting aan begroting

Voorjaarsdebat 2018: raad geeft richting aan begroting

De gemeenteraad van Zoetermeer heeft tijdens het voorjaarsdebat uitgebreid gesproken over de (financiële) koers van de gemeente in 2019 en de jaren daarna. De financiële positie van de gemeente Zoetermeer is gezond. Er ligt een ambitieus coalitieakkoord met plannen om de komende jaren in de stad te investeren. De raad heeft op 28 juni 2018 met de Perspectiefnota richting gegeven aan de begroting 2019. De 12 raadsfracties deden veel voorstellen in de vorm van moties en amendementen. Het college zal de aangenomen voorstellen betrekken bij het opstellen van de begroting waarin ook het coalitieakkoord verder wordt uitgewerkt.

Maatschappelijke betrokkenheid

Zoetermeer krijgt meer openbare toiletten in de binnenstad. De raad heeft het college opdracht gegeven dit te regelen. Ook wil de raad dat er een fietsenstalling komt bij het Stadhuis-Forum.
De maatschappelijke stage (van hiervoor geschikte middelbare scholieren) moet zoveel mogelijk gekoppeld worden aan het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen. Hierover wordt met middelbare scholen in gesprek gegaan.
Voor het versterken van begrip en respect in de Zoetermeerse samenleving wordt het Handvest voor Compassie ondertekend tijdens de Vredesweek in september 2018.
Zoetermeer gaat ook verkennen of er in 2021 een Roze Zaterdag kan worden georganiseerd.

Burgerparticipatie

De dienstverlening van de publieksbalie wordt op korte termijn geëvalueerd.
Zoetermeer krijgt een 'Dag van de verantwoording'. In navolging van de V-100 van de Tweede Kamer kunnen 100 burgers op deze dag in gesprek gaan met politici en vragen formuleren over bepaalde onderwerpen.
Om de politiek dichter bij de inwoners te brengen, zal enkele keren per jaar een avond worden georganiseerd waarbij mensen als 'gast van de raad' worden ontvangen. Ook komt er een onderzoek naar de mogelijkheden om deel te nemen aan de proeftuin digitale democratie.

Kunst en cultuur

De raad wil dat het college een kunstroute door de stad gaat ontwikkelen en promoten.
Daarnaast moet de stadsmaquette behouden blijven. De kosten van het herstel en de plaatsingsmogelijkheden in de stad worden in beeld gebracht.

Sociale voorzieningen

Wat de bijstand betreft, wil de raad vanaf de volgende Perspectiefnota weten hoeveel nieuwe bijstandsaanvragen er binnen zijn gekomen en hoeveel van de bijstandsgerechtigden van het jaar ervoor duurzaam werk hebben gevonden.

Toegang tot sociale voorzieningen in de gemeente moet eenvoudiger worden via één digitaal formulier. Hiermee moeten in een keer de sociale voorzieningen van alle gezinsleden kunnen worden aangevraagd.
De gemeente zet zich meer en meer in voor mensen met een beperking. De raad wil dat het college voor het eind van het jaar in overleg gaat met organisaties om problemen van mensen met een mobiele en niet mobiele beperking in beeld te krijgen en daar ook actief naar te handelen.
Een actieve reclamecampagne moet verkeersgebruikers gaan attenderen op mensen met visuele beperkingen.
Eveneens komt er een voorstel op welke wijze overdekt parkeren van scootmobielen in de openbare ruimte en bij flatgebouwen van woningcorporaties kan worden gefaciliteerd.

Duurzaamheid

De raad heeft het college opdracht gegeven om voor het verduurzamen van particuliere woningen vormen van financiering te verkennen en de raad hierover voor het najaarsdebat te informeren. Ook komt er een voorstel voor een Duurzaamheidsplatform om meer draagvlak te creëren voor duurzame oplossingen.
Tot slot zal er meer aandacht worden besteed aan het hergebruik van grondstoffen via een innovatieprogramma circulaire economie.

Begroting 2019

De raad heeft in meerderheid ingestemd met het raadsvoorstel Perspectiefnota 2019. De PVV en Zó! Zoetermeer stemden tegen. De fracties dienden 65 moties in en 5 amendementen. Uiteindelijk werden 56 moties en 4 amendementen in stemming gebracht. De raad nam 3 amendementen aan waarvan 1 unaniem. In totaal zijn 19 moties aangenomen, waarvan 5 unaniem. Bij twee moties staakten de stemmen. Deze worden tijdens de volgende raadsvergadering opnieuw in stemming gebracht.

De komende maanden gaat het college de plannen in de Perspectiefnota uitwerken. De financiële vertaling daarvan komt terug in de begroting. Tijdens het najaarsdebat begin november 2018 neemt de raad daarover een definitief besluit.

Raadsinformatie

Alle openbare stukken van de gemeenteraad en internetuitzendingen vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Direct naar: