Raad stemt in met begroting 2020

Home > Gemeenteraad > Nieuws van de raad > Raad stemt in met begroting 2020

Raad stemt in met begroting 2020

Tijdens het najaarsdebat op 4 en 11 november 2019 heeft de raad uitgebreid gesproken over de (financiële) koers van de gemeente Zoetermeer in 2020 en de jaren daarna. De financiële vooruitzichten van de gemeente zijn verslechterd. Hoewel de begroting voor 2020 sluitend is, geldt dit niet voor de daaropvolgende jaren. De begroting bevat een pakket van 14 miljoen euro aan vernieuwings- en ombuigingsvoorstellen. Dit komt vooral door de steeds verder stijgende kosten op het gebied van jeugdzorg, de Wmo en het uitblijven van voldoende structurele compensatie van deze kosten door het Rijk. Aan het eind van het debat stemde de raad in met de begroting. De PVV, SP, PvdA, CU-SGP, ZV, Zó!, PDvZ en FvdB stemden tegen.

Vernieuwen, investeren en bezuinigen

De raad is zich er terdege van bewust dat in de begroting verwerkte besparingsmaatregelen voelbaar en zichtbaar zullen zijn in de stad. Wel is het in tijden van bezuinigingen noodzakelijk om te blijven investeren in de stad, zoals het bouwen van betaalbare en toekomstbestendige woningen en de energietransitie.

De gemeenteraad gaf het college via een aantal moties wel opdrachten mee.

Duurzaam en groen

De raad wil voor eind 2019 het Actieplan Duurzaam & Groen van het college ontvangen. Ook moet er een vierjaarlijkse actualisatie- en verantwoordingscyclus worden ingesteld voor het duurzaamheidsbeleid.
Daarnaast moeten er meer zonnepanelen komen op gemeentelijke accommodaties en, met de stichting Tijdelijke Natuur wordt bekeken welke (braakliggende) terreinen geschikt zijn voor tijdelijke natuur, totdat het gebied verder wordt ontwikkeld.

Samen leven en ondersteunen

De voltallige raad wil dat het college gaat onderzoeken of het mogelijk is een persoonsgebonden budget voor drie jaar af te geven aan ouders met een of meer kinderen met een chronische en/of ongeneeslijke ziekte, aandoening of beperking.
Om gezinnen uit de schulden te krijgen, komt er een experiment met 'zinnige zorg'. Gezinnen krijgen dan extra hulp om hun leven weer op de rit te krijgen.
Ook wil de raad dat het college opnieuw bij de VNG gaat pleiten voor een CAO voor beschut werk - voor de onderkant van de arbeidsmarkt.
En, het college moet zich inspannen om Zoetermeerse daklozen de komende winterperiode onderdak te bieden.

Investeren in de stad

Voor de realisatie van de woningbouwopgave moeten op korte termijn mogelijkheden worden onderzocht om de bouwregels te versoepelen.
Flexwonen moet mogelijk worden. Voor medio voorjaar 2020 wil de raad weten of er in Zoetermeer locaties zijn waar flexibele woningen kunnen komen en wat nodig is om dat te realiseren.
Zoetermeer staat voor een forse bouwopgave in de stad. Dit biedt kansen om de stad sterker en gezonder te maken. Bij het vormgeven van het ruimtelijk beleid moet er aandacht zijn voor de sociale kant in de stad.
De raad wil unaniem het onderwerp wijkgericht werken in april 2020 op de raadsagenda zetten met als doel kaders te kunnen stellen.
Tevens moet er vaart worden gemaakt met een degelijk parkeeronderzoek voor de Binnenstad. Voor de huidige bewoners, die aangewezen zijn om in het openbaar gebied te parkeren, moeten oplossingen komen en alternatieven in kaart worden gebracht . Samen met jongeren(organisaties) wordt op zoek gegaan naar extra locaties waar legaal Street Art (graffiti) gespoten kan worden, indien mogelijk met een pilot in de wijk Centrum.

Onderwijs

De raad heeft het college unaniem gevraagd te onderzoeken of er in samenwerking met de Haagse Hogeschool in de Dutch Innovation Factory een of meer 'Associate degree' opleidingen(en) gestart kunnen worden en hierbij ook het Zoetermeerse bedrijfsleven te betrekken. Zo'n opleiding geeft met name MBO-studenten de kans om zichzelf verder te ontwikkelen.
Ook wil de raad weten wat de mogelijkheden zijn om ondernemerschap als keuzeprogramma aan te bieden in het onderwijs.

Dienstverlening

Het college moet onderzoeken wat nodig is om de dienstverlening te verbeteren voor inwoners, ondernemers en anderen die voor algemene informatie bij de gemeente aankloppen, zodat ze sneller bij het juiste loket komen.

Tot slot nam de raad unaniem een motie aan om de 'Orange the World'-campagne te steunen, gericht op het tegengaan van Geweld tegen Vrouwen.

De fracties dienden 42 moties in en twee amendementen. Uiteindelijk werden 36 moties en twee amendementen in stemming gebracht. In totaal nam de raad 18 moties aan, waarvan vier unaniem.

Voor de ingediende amendementen en (aangenomen) moties en het terugkijken van het debat kunt u terecht in het Raadsinformatiesysteem.

Raadsinformatie

Alle openbare stukken van de gemeenteraad en internetuitzendingen vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Direct naar: