Aanbeveling herbenoeming burgemeester Aptroot

Home > Gemeenteraad > Nieuws van de raad > Aanbeveling herbenoeming burgemeester Aptroot

Aanbeveling herbenoeming burgemeester Aptroot

Op 22 januari 2018 heeft de gemeenteraad van Zoetermeer besloten de heer Ch.B. Aptroot aan te bevelen voor herbenoeming in het ambt van burgemeester van de gemeente Zoetermeer met ingang van 3 september 2018. De raad is tot deze aanbeveling gekomen op basis van een zorgvuldig doorlopen voorbereiding door de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad en besloten beraadslagingen.

Op grond van artikel 61a lid 2 van de Gemeentewet zendt de gemeenteraad de aanbeveling inzake de herbenoeming van de burgemeester aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door tussenkomst van de commissaris van de Koning. De commissaris van de Koning brengt advies uit aan de minister over de aanbeveling van de gemeenteraad (artikel 61a lid 5 Gemeentewet). Vervolgens zal de minister bij zijn voordracht aan de Kroon slechts van de aanbeveling van de gemeenteraad afwijken op gronden ontleend aan het advies van de commissaris dan wel andere zwaarwegende gronden, zo staat in artikel 61a lid 6 van de Gemeentewet. 

Raadsinformatie

Alle openbare stukken van de gemeenteraad en internetuitzendingen vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Direct naar: